“ที่นี่คือโรงเรียนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ โรงเรียนนานาชาติที่บริหารโดยเอกชน”
-โดย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยทาสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย

เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้นำของชุมชนในภายภาคหน้า การปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบต่อ บ้านเกิดให้แก่เด็กจึงมีความสำคัญอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่ทำ ให้โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จึงเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจให้เป็น โรงเรียนเอกชน ที่ไม่เก็บค่าใช้ จ่าย สำหรับเด็กชาวชนบทในจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะทางประมาณ 4 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ) ด้วยกระบวนการคิดปฏิรูปแบบใหม่ นักเรียน จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ แนวการสอนนี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูง และโรงเรียนยังได้รับ การยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันในต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมี ชัยพัฒนาได้ขยายเปิดระดับมัธยมต้น ด้วยสภาพแวดล้อมที่รักษ์ ธรรมชาติกับห้องเรียนที่ สร้างจากไม้ใผ่