“โรงเรียนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย รวมทั้งชีวิตผมเองด้วย”
– มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เนื่องด้วยความช่วยเหลือจากองค์กร ธุรกิจและมูลนิธิต่างๆ โรงเรียนมีชัยพัฒนาสามารถ ให้การอบรมกับครูจาก โรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทยด้วยวิธ ีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนถูกวางแผน ไว้ให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ อย่างและศูนย์ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้ครูได้กระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ออกมา ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับ การเรียนแบบจดจำอย่างเดียว โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้รับ ความร่วมมือจากโรงเรียนนานาชาติมากมายและได้ต้อน รับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างขาติ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทางโรงเรียนให้ ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างมาก นักเรียนหลายคน จึงได้แสดง ออกว่าอยากเป็นครูในอนาคต ในเมื่อเรามีโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ดังนั้นโรงเรียนมีชัยพัฒนาก็จะเป็นโรงเรียนที่มีี่การ เตรียมนักเรียนให้เป็นครู