“สำหรับฉันแล้ว คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นแรงบันดาลใจ และ เขาได้แสดงให้เห็นว่าความรอบรู้ด้าน ธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการมีอารมณ์ขันที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้”
– เมลินดา เกทส์ – Bill & Melinda Gates Foundation

วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ใช้กันในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้นั้นมีความโบราณและไม่ ได้กระตุ้นให้นักเรียน รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยความร่วมมือของ องค์กรเอกชน School-Based Integrated Rural Development program (or School-BIRD) ซึ่งมุ่งมั่นเปลี่ยน แปลงโรงเรียนจากสถานที่ที่นักเรียนมา เพียงเพื่อเรียนและ กลับบ้าน ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน ต้นแบบการพัฒนารูปแบบใหม่นี้ ตั้งเป้าไปท ี่ความก้าวหน้าของชุมชน และการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นที่ๆทุกคน สามารถพัฒนาความ รู้ความสามารถของตน โดยใช้โรงเรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของทั้งชุมชน ด้วยวิธีนี้เราอาจจะสามารถรับประกัน ได้ว่าภายในสามปีข้างหน้า ครอบครัวที่มีเด็ก จากโรงเรียนนี้ จะพ้นจากความยากจนในที่สุด