แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน