โรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว และโรงเรียนโสตศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการได้ยิน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบท มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)” โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์ Slide29 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดย บ.เชลล์