โรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ดำเนินการไปแล้วใน 79 โรงเรียน และ 146 หมู่บ้าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบท มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)” โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก IKEA

QL Project QL Project Slide22 QL Project QL Project QL Project