โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ปัจจุบันโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 50 ถึง 250 คน โรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส และหมู่บ้านยากจนในชนบท โดยได้เปิดดำเนินการไปแล้วใน 79 โรงเรียน และ 146 หมู่บ้าน รวมถึงนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว และโรงเรียนโสตศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการได้ยิน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบท มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)” โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาคเอกชนและความร่วมมืออื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษา
ปัจจุบันมีโรงเรียนชุมชนของรัฐกว่า 150 แห่ง ได้ขอความช่วยเหลือให้ช่วยพัฒนาโรงเรียนของตนเอง ให้มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาในด้านการพัฒนาธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ โรงเรียนมีชัยพัฒนายังได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากภาคธุรกิจเอกชน เงินงบประมาณส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ใช้ในการก่อสร้างแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน และจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อทำธุรกิจสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนที่ยากจนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงเรียน
2) การฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรและจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำโรงเรียน
3) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
4) การจัดตั้งกองทุนเงินกู้และเงินออมเพื่อทำธุรกิจสำหรับนักเรียนและครอบครัวที่ยากจน
5) การดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน