โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการศึกษาใน 3 ด้าน คือ การปรับปรุงสาระในการเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีการสอน และเพิ่มบทบาทของโรงเรียน ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยผู้ปกครองและคนในชุมชนรอบโรงเรียนสามารถเข้ามารับการอบรมในวิชาชีพต่างๆที่ตนสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพในการทำธุรกิจและการเกษตรด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ

โรงเรียนมีการดำเนินงานที่แบ่งออกเป็น 2 บทบาท คือบทบาทด้านการศึกษา โดยมีโรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีนักเรียนอยู่ประจำ 180 คน และบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับโรงเรียนรัฐบาลในชนบทและชุมชนในพื้นที่โดยรอบ