โรงเรียนเปิดกว้างให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสสมัครเรียน โดยมีนักเรียนรุ่นพี่เป็นผู้คัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ทั้งตัวนักเรียนผู้มาสมัครและผู้ปกครอง ปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนมีชัยพัฒนา มีห้องละ 30 คน และมาจาก 22 จังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่นักเรียนและผู้ปกครองต้องทำความดีช่วยเหลือสังคมคนละ 400 ชั่วโมง และปลูกต้นไม้คนละ 400 ต้นต่อปี

การสมัครเรียน