โรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือ โรงเรียนไม้ไผ่ เป็นโรงเรียนประจำระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ณ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนร่วมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สำหรับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชนบท โดย ประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโรงเรียน
โรงเรียนมีชัยพัฒนา ภาพถ่ายทางอากาศของโรงเรียน ประตูเขาควายและสะพานมังกร สะพานมังกร โดมไม้ไผ่ โดมไม้ไผ่-1 อาคารเรียนไม้ไผ่ อาคารเรียนไม้ไผ่ การทาสีจากแนวคิดนอกกรอบ บริเวณหน้าโรงเรียน