โรงเรียนมีชัยพัฒนามีเจตนาที่จะสร้างนักเรียนให้เป็น “คนดี” ขยัน ตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย กล้าแสดงออก มีวินัย มีจิตสาธารณะ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความซื่อสัตย์ รักความเสมอภาค มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม