นักเรียนจะได้รับการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โรงเรียนมอบบทบาทให้แก่นักเรียนในการช่วยบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงเรียนทุกประเภท การดูแลวินัย และความเรียบร้อยของหอพัก การตรวจสอบการจัดซื้อรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงเรียน