โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ดำเนินการธุรกิจโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพในการทำธุรกิจและการเกษตรด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ให้แก่นักเรียน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน โดยผู้ปกครองและคนในชุมชนรอบโรงเรียนสามารถเข้ามารับการอบรมในวิชาชีพต่างๆ ที่ตนสนใจได้
ธุรกิจโรงเรียน-ห้องพักคอนเทนเนอร์ ธุรกิจโรงเรียน-ห้องพักคอนเทนเนอร์ ธุรกิจโรงเรียน-ห้องพักคอนเทนเนอร์ ธุรกิจโรงเรียน-ผลิตและจำหน่ายเมล่อน ธุรกิจโรงเรียน-ผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจโรงเรียน-ผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจโรงเรียน-ผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจโรงเรียน-การเลี้ยงไก่ ธุรกิจโรงเรียน-จำหน่ายไข่ไก่