โรงเรียนมีชัยพัฒนาจัดสรรเงินงบประมาณใช้ในการก่อสร้างแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน และจัดตั้งเงินกองทุนประจำโรงเรียนเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในการทำธุรกิจ รวมถึงการฝึกให้ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถทำการเกษตรได้ นักเรียนสามารถกู้ยืมเงินไปลงทุนทำธุรกิจเป็นกลุ่ม และสามารถกู้ยืมไปลงทุนทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวและผู้สูงอายุ เพราะเชื่อว่า โรงเรียนที่ดีจะต้องช่วยเหลือผู้ปกครองให้หลุดพ้นจากความยากจนแร้นแค้นด้วย นอกเหนือจากการฝึกอบรมนักเรียนในด้านธุรกิจและการเกษตรแล้ว โรงเรียนยังได้จัดการอบรมในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกและผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียน โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกิจและการเกษตรแบบใหม่ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม บัญชีครัวเรือน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านสุขภาพอนามัย