โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างด้าน “นวัตกรรมทางการศึกษา” โรงเรียนหนึ่ง ในจำนวนไม่กี่โรงเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีชัยพัฒนา เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ถามเป็น และรู้จักค้นคว้าหาคำตอบ พร้อมทั้งสอนให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบ แต่ไม่ทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงาม ความสมดุลกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม และตอบสนองต่อแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนจะมีโอกาสได้ไปเรียนนอกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ทั้งในด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง และการจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางโรงเรียนเอง ได้แก่ การฝึกทักษะชีวิต และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ สังคม (Social Entrepreneur) เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้นักเรียนมีชีวิตและการงานที่ดีในอนาคต สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปหางานทำในเมือง