ครูโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ต้องการพัฒนาการศึกษาในชนบทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน เพื่อร่วมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคมไทย และพร้อมที่จะร่วมสร้างอนาคตของผู้ที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่สังคมยกย่องและต้องการ