โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือก ในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ สามารถคิดนอกกรอบและค้นคว้าหาคำตอบ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการการเกษตรและธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยทางโรงเรียนฯ ได้ทำการเปิดรับนักเรียนประจำจากหลายจังหวัด

ประเทศของเรามีโรงเรียนในชนบทและอำเภอมากมาย แต่เป้าหมายของโรงเรียนเหล่านั้นต่างมุ่งให้ความรู้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนเท่านั้น โดยหวังว่านักเรียนจำนวนหนึ่งจะสามารถเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่ได้สร้างความรู้ทักษะและโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ที่เปิดดำเนินการโดยปรารถนาที่จะพัฒนาวิธีการสอน หลักสูตร และเนื้อหาในวิชาที่สอน รวมถึงเพิ่มบทบาทของโรงเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมีชัยพัฒนามีเจตนาที่จะสร้างนักเรียนให้เป็น “คนดี” มีความซื่อสัตย์ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รักความเสมอภาค มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนรอบโรงเรียนให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น

โรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือสำหรับนักเรียน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต อาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนดี
โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนดี

นักเรียนของโรงเรียนมีชัยพัฒนา มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 149 คน
ภูมิลำเนาของนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จำนวนนักเรียนปี 2559